Požadavky MZ pro výzvy IROP eHealth a NPO Interoperabilita II.  

Požadavky MZ pro výzvy IROP eHealth a NPO Interoperabilita II.  

(Stránky se průběžně připravují)

Požadavky na prioritní kategorie elektronického zdravotního záznamu 

První verze Požadavků Ministerstva zdravotnictví na prioritní kategorie elektronického zdravotního záznamu, určená především žadatelům a příjemcům podpory výzvy IROP eHealth a NPO Interoperabilita II., byla vypracována podle zadání Ministerstva zdravotnictví.  Dokumenty byly akceptovány na základě dvou-úrovňového připomínkového řízení. V prvním kole byly dokumenty revidovány na úrovni ministerstva, tj. akceptační tým byl sestaven ze specialistů MZ a úzce spolupracujících expertů. Druhé kolo pak proběhlo za účasti širší odborné veřejnosti. Připomínky z obou kol akceptačního řízení jsou standardně evidovány a zcela vypořádány. 

Akceptované dokumenty budou dále rozvíjeny podle potřeb a připomínek uživatelů. Následně, po finalizaci příslušných procedur, budou zapracovány do standardů elektronického zdravotnictví k širokému využití. 

Další životní cyklus standardů elektronického zdravotnictví, tj. jejich správa a údržba včetně jejich rozvoje bude probíhat dle nově nastavených procesů, vycházejících z mezinárodních zkušeností. Bude se jednat zejména o proces řízení změn, zajišťující příjem nových požadavků, nebo hlášení nedostatků a jejich další zpracování, včetně zavedení nezbytných rolí (organizačních struktur). Dále bude implementován řízený proces nasazování nebo uvolňování nových verzí. Zavedeny budou i další nezbytné procesy pro efektivní fungování údržby a rozvoje standardů elektronického zdravotnictví. 

 

Požadavky na propouštěcí zprávu

Soubor požadavků se zaměřuje na řešení základních aspektů propouštěcích zpráv (včetně zpráv předběžných) při propuštění ze všech typů zařízení lůžkové péče; všeobecných nemocnic, psychiatrických nemocnic; specializovaných lůžkových zařízení nebo zdravotnických zařízení, která vydávají dokument, který lze považovat za propouštěcí zprávu. 

Návrh zahrnuje pouze základní části propouštěcích zpráv společné pro všechny obory. Oborově specifické částí mohou být podle potřeby doplňovány. 

Požadavky jsou aplikovatelné na případy akutní hospitalizační péče, stejně jako na jiné druhy nemocniční péče, včetně péče ošetřovatelské a péče jednodenní.  

Popis požadavků na prioritní kategorii elektronického záznamu propouštěcí zpráva, je obsažen v souborech:  

 

Požadavky na zprávu laboratorního vyšetření 

Poskytovatelé zdravotních služeb musí být schopni správné interpretace výsledků poskytnutých autorizovanou laboratoří. Proto je nutné, aby byly laboratorní výsledky zaznamenávány a předávány pomocí standardizovaných číselníků a datových modelů pro vyšetřovací techniky, vzorky, výsledky apod. 

Popis požadavků na prioritní kategorii elektronického záznamu zpráva z laboratorních vyšetření je obsažen v souborech:  

 

Požadavky na zprávu z obrazového vyšetření 

Požadavky popisují národní funkční a technické specifikace pro výměnu výsledků zobrazovacích vyšetření. 

Popis požadavků na prioritní kategorii elektronického záznamu zpráva z obrazového vyšetření je obsažen v souborech: 

 

Požadavky na pacientský souhrn

Funkční požadavky a popis minimálního datového modelu národní specifikace pacientského souhrnu včetně výsledků jeho ověření v laboratorních podmínkách na reálných datech pacientů.

Jedná se o rozpracování již publikovaného standardu pacientského souhrnu dle požadavků zákona 372/2011 a dle Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. Dokument funkčních specifikací představuje výchozí specifikaci v minimálním rozsahu informačních bloků odsouhlasených expertní skupinou lékařů. Specifikace pacientského souhrnu je omezena na základní informační bloky.

Soubory ke stažení