Seznam zkratek

Zde najdete seznam zkratek z oblasti elektronického zdravotnictví, který budeme pro Vás postupně rozšiřovat o nové položky.

 

Zkratka Anglický termín Český výraz
ATC   Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv
BI   Business Intelligence
CEF Connecting Europe Facility Nástroj pro propojování Evropy (fond EU)
CM PH Crisis Management of Public Health krizový management zdravotnictví
CHOPN   chronická obstrukční plicní nemoc
CP&R Crisis Preparedness and Response krizová připravenost a reakce na mimořádné události
ČLS JEP   Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení
DASTA   Datový standard MZ ČR
DRG Diagnosis-related group Klasifikační systém klinických případů v lékařství
DS   Datová schránka
EA Enterprise architecture podniková architektura
EAHP   Evropská asociace nemocničních lékárníků
EBM Evidence-Based Medicine medicína založená na důkazech
ED Emergency Department urgentní příjem v nemocnici
eGOV   eGoverment
EHCI Euro Health Consumer Index srovnání zdravotnických systémů v EU založené na čekacích dobách, výsledcích a štědrosti systému
eHN   eHealth Network
EHR Electronic Health Record Elektronický zdravotní záznam o pacientovi (viz výkladový slovník)
eID   elektronická identita
eIDAS   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu
EK   Evropská komise
EMR Electronic Medical Record Elektronický zdravotní záznam o pacientovi (viz výkladový slovník)
EMS Emergency Medical Service zdravotnická záchranná služba
EMSS Emergency Medical Services System systému neodkladných služeb
EP   ePreskripce - Systém pro elektronické předepisování a výdej léků
EPMA J. Official journal of European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine časopis Evropské asociace pro prediktivní, preventivní a personalizovanou medicínu
ESIF   Evropské strukturální a investiční fondy
EU   Evropská unie
EZR   dlouhodobý záznam elektronických receptů
HL7   Health Level Seven (datový standard, organizace)
HTA Health Technology Assessment hodnocení zdravotnických technologií
HW   Hardware
ICD-10   viz. MKN
ICT ICT Informační komunikační technologie
IS Information System Informační systém
ISKŘ   Informační systém krizového řízení
IZIP   Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta (projekt)
KSRZIS   Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
MKN-O   Mezinárodní klasifikace nemocí v onkologii
NCeZ   Národní centrum elektronizace zdravotnictví
NIA   Národní identitní autorita
NIX ZD   Národní centrum výměny zdravotnické dokumentace (projekt kraje Vysočina)
NLK   Národní lékařská knihovna
NRPZS   Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
NRZP   Národní registr zdravotnických pracovníků
NSeZ   Národní strategie elektronického zdravotnictví
NZIS   Národní zdravotnický informační systém
OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OPL   omamné a psychotropní látky
PACS Picture Archiving and Communication System Počítačový systém, který zajišťuje akvizici, archivaci a distribuci snímku v rámci celé sítě. Systém rovněž ošetřuje vizuální získávání všech informací pro účel diagnostiky a přenos informací mezi lékaři na vzdálených pracovištích.
PCEHR Personally Controlled Electronic Health Record Elektronický zdravotní záznam spravovaný občanem
PHR Personal Health Record Osobní zdravotní záznam 
PL   Praktický lékař
PLDD   praktický lékař pro děti a dorost
PPI   index cen výrobců (poskytovatelů zdravotnických služeb)
PZS   Poskytovatel zdravotních služeb
RFID Radio Frequency Identification identifikace na rádiové frekvenci
RVIS   Rada vlády pro informační společnost
TNM TNM Classification of Malignant Tumours TNM klasifikace zhoubných novotvarů
VPN Virtual Private Network Virtuální privátní síť, slouží k virtuálnímu spojení více fyzicky vzdálených počítačů, takže se chovají, jako by byly přímo propojené jednou sítí
VS   Veřejná správa
VZD   Pracovní skupina Elektronická zdravotnická dokumentace
ZD   Zdravotnická dokumentace