Odbor Národní centrum elektronického zdravotnictví

Odbor Národního centrum elektronického zdravotnictví (NCEZ)

Zabezpečuje agendu Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví.

Zabezpečuje činnost vnitrostátní sítě pro elektronické zdravotnictví zřízené podle Doporučení EK 2019/243 (National Digital Health Network), zahrnující zástupce příslušných vnitrostátních a regionálních orgánů zabývajících se otázkami elektronického zdravotnictví, interoperability elektronických zdravotních záznamů, bezpečnosti sítí a informačních systémů a ochrany osobních údajů.

Zabezpečuje správu centrálně budované infrastruktury elektronického zdravotnictví realizovanou pověřenými organizacemi v roli technického správce a provozovatele.

Spolupracuje na vydávání a samostatně vydává odborná stanoviska v oblasti digitalizace zdravotnictví. Řeší úkoly vyplývající ze závazných ujednání orgánů EU v této odbornosti.

Odbor se dále člení na:

  • Oddělení interoperability a standardizace – NCEZ/1,
  • Oddělení architektonické kanceláře – NCEZ/2,
  • Oddělení koordinace projektu NCEZ – NCEZ/3.

Oddělení interoperability a standardizace (NCEZ/1)

Odpovídá za: 

a) prosazování a realizaci nástrojů pro rozvoj interoperability a harmonizace informačních a komunikačních systémů, včetně souboru pravidel pro ověřování digitálních řešení a služeb, např. zajišťováním certifikačního procesu a vydáváním certifikátů pro povinné subjekty podle zákona o elektronizaci zdravotnictví,

b) správu standardů v oblasti elektronického zdravotnictví, zajištění procesů a nástrojů vytváření, národní lokalizace a správy standardů, výběr a vyhodnocování standardů vhodných pro zajištění národní a přeshraniční sémantické interoperability, evidenci a katalogizaci standardů a další související činnosti,

c) harmonizaci a posuzování standardů elektronického zdravotnictví napříč zdravotnickými subdoménami ve spolupráci se stávajícími národními a mezinárodními standardizačními organizacemi, lokalizaci standardů,

d) podporu a definici potřeb standardizačních procesů a organizací, prosazování zájmů ČR na mezinárodních standardizačních platformách,

e) koordinaci vývoje a inovací standardů elektronického zdravotnictví a jejich zavádění,

f) publikaci standardů a poskytování terminologických služeb, vzájemné mapování terminologií a další související služby.

 

Spolupracuje na:

a) stanovování standardů pro používání lékařské terminologie,

b) přípravě stanovisek v rámci agend digitalizace zdravotnictví v působnosti ministerstva,

c) vytváření společenského konsensu a podpory ze strany profesních a odborných organizací při realizaci služeb digitálního zdravotnictví.

 

Oddělení architektonické kanceláře (NCEZ/2)

Odpovídá za: 

a) rozvoj, správu a prosazování konceptu digitalizace resortu zdravotnictví postaveného na principech Enterprise Architektury v souladu s rozvojem eGovernmentu,

b) správu architektonického konceptu rozvoje elektronizace zdravotnictví postaveného na principech Enterprise Architektury,

c) podporu tvorby nových sdílených informatických služeb a rozvoj datového fondu ČR 
v působnosti ministerstva a poskytuje odborné kapacity a odbornou podporu,

d) evidenci a přípravu podkladů k posuzování předložených informatických projektových záměrů a vydávání odborných stanovisek v souladu s Enterprise Architekturou digitalizace resortu,

e) poskytování součinnosti při technické analýze potřeb jednotlivých aktérů a následné tvorbu business specifikace pro tvorbu SW a dalších řešení,

f) shromažďování a definování bezpečnostních požadavků na zdravotnické informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb zapojených do systémů elektronického zdravotnictví,

g) poskytování součinnosti při tvorbě a projednávání metodik digitalizace, elektronizace, standardizace a Enterprise Architektury digitalizace pro organizace resortu,

h) koordinaci rozvoje centrálně budovaných informatických služeb v souladu s přijatými principy digitalizace zdravotnictví a eGovernmentu tak, aby byly v maximální míře využity sdílené služby ČR a podpořeny strategické záměry ministerstva,

i) vypracování podkladů pro přípravu a změny právních předpisů a metodických opatření v oblasti elektronizace zdravotnictví.

 

Spolupracuje na:

a) právní podpoře v oblasti práva IT a práva v oblasti zdravotnictví za účelem efektivnějšího naplňování cílů projektů Národního centra elektronického zdravotnictví,

b) posuzování legislativních návrhů v oblasti elektronizace zdravotnictví ve spojení s možnými dopady do problematiky práva IT,

c) přípravě stanovisek v rámci agend digitalizace zdravotnictví v působnosti ministerstva,

d) vytváření společenského konsensu a podpory ze strany profesních a odborných organizací při realizaci služeb digitálního zdravotnictví.

 

Oddělení koordinace projektu NCEZ (NCEZ/3)

Odpovídá za: 

a) definici potřeb, koordinaci přípravy a realizaci projektů elektronizace zdravotnictví, řízení dodavatelů a interních týmů, kontrolu plnění projektových výstupů a produktů elektronického zdravotnictví a odbornou odpovědnost za dodržení parametrů kvality projektových výstupů elektronického zdravotnictví, včetně odpovídajících reforem Národního plánu obnovy,

b) správu a aktualizaci dokumentace strategické a koncepční povahy ve své působnosti,

c) agendy mezinárodní spolupráce v projektové oblasti elektronizace zdravotnictví,

d) zabezpečení propagace a školení metodik k podpoře digitalizace,

e) nastavování programů školení pracovníků ve zdravotnictví a uživatelů služeb digitálního zdravotnictví, studium způsobu používání digitálních technologií a systémů a využívání těchto poznatků k ovlivnění budoucího nasazení,

f) vytváření znalostní báze a obsahu informačních a vzdělávacích aktivit a programů souvisejících s využitím komunikačních standardů v elektronickém zdravotnictví,

g) tvorbu informačních kampaní zaměřených na společenskou podporu elektronizace zdravotnictví a jednotlivých projektů, koordinaci mediálního obrazu projektů elektronizace zdravotnictví různých organizací,

h) komunikaci s uživateli informačních systémů řešících elektronizaci zdravotnictví, pacientskými organizacemi, veřejnou správou a dalšími zainteresovanými subjekty,

i) správu Národního zdravotnického informačního portálu ve vymezeném rozsahu,

j) analytické činnosti související s přípravou a evaluací projektů digitalizace, naplnění cílů strategií a akčních plánů ministerstva, finančních dopadů a související činnosti.

 

Spolupracuje na:

a) koordinaci realizace projektů Národního centra elektronického zdravotnictví v rámci Národního plánu obnovy po věcné stránce, sledování čerpání prostředků v rámci tohoto projektu a koordinaci implementačních subjektů, které se na realizace projektu NCEZ podílejí,

b) činnostech spojených s připomínkováním smluvních dokumentů a strategických dokumentů při implementaci systémů elektronického zdravotnictví mezi jednotlivé uživatele,

c) na komunikaci koncepčních a strategických záměrů a opatření ministerstva v oblasti digitalizace zdravotnictví, jejich realizaci a výstupech ve spolupráci s odborem komunikace s veřejností.