Analýza současného stavu elektronizace zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu zaměstnanost

logo EU

Tato analýza je prvním výstupem výše uvedeného projektu. Cílem dokumentu je prezentovat rámcové závěry analýzy současného stavu a prostředí elektronického zdravotnictví pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví, analýzy požadavků a potřeb pro implemetaci prioritních oblastí Národní strategie elektronického zdravotnictví a akčního plánu a návrhu a analýzy variant cílové Enterprise Architektury. Posouzení souladu potřeb a požadavků s aktuálním stavem a vývojem legislativy s ohledem na doporučenou architekturu řešení.

Tato analýza odráží stav k okamžiku jejího vzniku, tedy k 23. 8. 2018. Aktuální stav a pohled na elektronického zdravotnictví je ovlivněn realizací projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ", vytvářením nových metodik, EA modelů a vytvářením věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví.