Národní plán obnovy

Ministerstvo zdravotnictví, jako věcný gestor elektronizace zdravotnictví, zařadilo do Národního plánu obnovy 15 reformních investic/projektových záměrů ve výši 3,5 mld. Kč do komponent 1.1 Digitální služby občanům a firmám a 1.2 Digitální systémy veřejné správy. Vlastníkem komponenty je Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává funkci "Delivery Unit" a bude koordinačním orgánem odpovídajícím za komunikaci s EK a bude plnit dohled nad implementací a plněním milníků a cílů komponent NPO.

Mimo komponenty jejichž vlastníkem se MZ v rámci NPO podílí na přípravě komponent 1.1 Digitální služby a 1.2 Digitální systémy z pilíře Digitální transformace. Součástí komponent je také elektronické zdravotnictví (eHealth).

1.1 Digitální služby občanům a firmám

Cílem je digitalizovat jednotlivé agendy vykonávané státem a veřejnou správou (včetně zdravotnictví jako komplexního oboru ekonomiky státu, který je min. parciálně řízen prostřednictvím státu a financován z veřejných prostředků) a postupně tyto agendy řetězit do životních situací řešených z jednoho místa pod jedním přihlášením a v identickém rozhraní, a to především prostřednictvím federovaných portálů (Portál veřejné správy, Portál občana, Portál podnikatele, Portál justice, Portál zdravotnictví, …). Zároveň je cílem poskytnout občanům a podnikatelským subjektům přístup k datům v rámci státní a veřejné správy umožňující řešení životních situací, a to včetně neveřejných dat přístupných kvalifikovaným subjektům pomocí řízeného přístupu při zachování principů bezpečnosti, ochrany osobních údajů, ochrany autorských práv apod. V neposlední řadě v rámci tohoto cíle vzniknou komplexní závazná pravidla pro správu dat institucemi státní a veřejné správy. Tento cíl má generovat roční úsporu na straně klientů až ve výši 25 mld. Kč ročně (občané a podnikatelé – viz důvodová zpráva k zákonu č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby). Cíl dále zvyšuje odolnost ČR především v oblasti dostupnosti služeb státu při mimořádných událostech a je v souladu s doporučeními EU pro r. 2019-2021 především v oblastech digitální transformace a infrastruktury a snižování administrativní zátěže. Cíl zároveň posiluje schopnosti a možnosti evidence based government policy.

1.2 Digitální systémy veřejné správy
Vytvořit efektivní prostředí pro digitalizaci agend vykonávaných veřejnou správou (a zdravotnictvím jako komplexním oborem ekonomiky financovaným především z veřejných zdrojů), a to především z pohledu:
Sdílení dat mezi jednotlivými systémy (orgány a institucemi) prostřednictvím základních registrů, propojeného datového fondu a Informačního systému sdílené služby (eGovernment Service Bus),
Vytvoření či rozvoj stávajících či nových funkcionalit backendových informačních systémů jednotlivých orgánů a institucí, které slouží především k vlastnímu výkonu agend. Hlavní důraz je zde kladen na vzájemnou spolupráci umožňující vyšší míru vnitřní digitalizace úřadů a institucí,
Kybernetické bezpečnosti vybraných centrálních orgánů a poskytovatelů zdravotnických služeb především v regionu Prahy,
Sdílení znalostí, kompetencí, metodik a standardů poskytovaných prostřednictvím kompetenčních center vč. jejich přenosu na jednotlivé úřady a instituce.

Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt Národní centrum elektronického zdravotnictví, registrační číslo projektu CZ.31.1.01/MV/22_05/0000005 v rámci reformy 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kyberbezpečnosti a elektronizace zdravotnictví.
Ministerstvo vnitra jako vlastník komponent 1.1 a 1.2 spadajících do pilíře Digitální transformace Národního plánu obnovy dnem 31.5.2022 Dopisem o schválení finanční podpory č.j. : MV-96521-7/OSF-2022 schválilo uvedený projekt.
Takto byla zahájena vlastní realizace projektu. Účelem projektu jsou konzultační a poradenské služby orgánům při realizaci projektů v rámci reforem podle komponenty č. 1.1 a 1.2. a investic komponenty č. 1.1 a komponenty č. 1.2 plánu pro oživení.
Cílem je úplné fungování kompetenčních center poskytujících konzultační služby orgánům, které provádějí změny v informačních systémech a v ekosystému eGovernmentu předpokládané v rámci reforem a investic.

Projekt bude realizován do 31.12.2025.