Strategie kybernetické bezpečnosti

Strategie kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví 2021–2025 byla předložena Výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti poradě vedení ministerstva a 3. 8. 2021 schválena ministrem zdravotnictví.

Strategie kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví pro roky 2021-2025 představuje vrcholový dokument ukotvující snahy a aktivity Ministerstva zdravotnictví České republiky a dalších systémových aktérů, jako je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Ústav zdravotnických informací a statistiky a další, směřující ke zvýšení kybernetické bezpečnost napříč sektorem zdravotnictví. 

Strategie navazuje na obdobný dokument formulovaný pro roky 2015-2020, přičemž ale dochází k zásadnímu rozšíření záběru dokumentu a strategického fokusu z organizací a systémů přímo dotčených zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, na všechny organizace a cílové skupiny působící v rámci resortu.

V kontextu implementace strategie bude návazně na její schválení zpracován akční plán, který bude detailizovat jednotlivé globální a strategické cíle a bude definovat specifické cíle, projekty a úkoly vedoucí k jejich naplnění. Současně bude vypracována komunikační strategie, v rámci které budou veškeré subjekty dotčené strategií nebo zapojené do její realizace, stejně jako odborná i laická veřejnost a další subjekty veřejné správy, informovány o průběhu plnění strategie, jejích přínosech a dopadech na jejich každodenní fungování.
 

Dokumenty ke stažení:

Strategie kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví 2021 - 2025 - verze 1.0

Strategie kybernetické bezpečnosti rezortu zdravotnictví 2021 - 2025 - přílohy - verze 1.0