Kvalita a dostupnost

Image
Strategický cíl 3.

SC3

Strategický cíl 3. Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb

Východiska a požadavky na naplnění strategického cíle

Současná medicína je komplexní, multioborová a týmová disciplína, vyžadující úzkou specializaci jednotlivých zdravotnických týmů a zároveň jejich těsnou kooperaci. Zajištění sdílení informací a podpora týmové kooperace a koordinace je dosud pouze částečně naplňovanou výzvou pro moderní digitální zdravotnictví. V této oblasti lze očekávat nejvýraznější přínosy elektronizace.

Rozšíření běžného rozsahu zdravotních služeb o telemedicínská řešení, která zásadně rozvíjí komunikaci mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem, je cestou ke zvýšení kvality péče, zpřesnění informací o vývoji stavu pacienta a zvýšení efektivity služeb, např. snížení počtu nezbytných ambulantních návštěv a hospitalizací u chronicky nemocných pacientů.

Soustavou nových elektronických služeb, které občanům poskytnou přehlednou orientaci v nabídce zdravotnických služeb a které umožní volbu služeb dle individuálních preferencí (čas, místo, kvalita), bude dosaženo zlepšení orientace pacientů ve zdravotnickém systému a zvýšení dostupnosti zdravotních služeb.

Realizace národního i mezinárodního srovnání výsledků, kvality a bezpečí zdravotní péče poskytnuté v jednotlivých odbornostech přispěje ke zvyšování erudice zdravotnických pracovníků a umožní lépe řídit zdravotnictví.

Dopady naplnění jednotlivých specifických cílů v kontextu strategického cíle

Strategický cíl se sestává ze tří specifických cílů, a to:

1. Telemedicína a mHealth, který je realizován prostřednictvím čtyř opatření:

 • definice technického a organizačního rámce telemedicíny a mHealth. Jeho výstupem budou úhradové mechanismy, další organizační pokyny a popis doporučených technických řešení,
 • bezpečné a efektivní aplikace v telemedicíně a mHealth. Jeho výstupem budou postupy klasifikace a hodnocení telemedicínských a mHealth řešení,
 • vytvoření rámce datové bezpečnosti a přenositelnosti v telemedicíně. Jeho výstupem budou metodické pokyny k datovým a komunikačním standardům pro telemedicínská řešení,
 • elektronická podpora léčby v domácím prostředí pacienta. Jeho výstupem budou pracoviště kvalifikovaného dohledu s technickým vybavením a odbornými kompetencemi.

2. Dostupnost péče, která je realizována prostřednictvím tří opatření:

 • optimalizace a správa čekacích dob na plánované zákroky. Jeho výstupem bude systém pro identifikaci poptávky po službách a systém správy čekacích dob.
 • programy odstraňování nerovností v přístupu k zdravotní péči (např. pro digitálně vyloučené a slabší či ohrožené skupiny). Jeho výstupem bude zavedené metodika hodnocení služeb z pohledu rovného přístupu ke zdravotní péči.
 • metodika a systém hodnocení dostupnosti zdravotních služeb. Jeho výstupem bude zavedená metodika hodnocení dostupnosti služeb ve vztahu k aktuální poptávce.

3. Zvyšování kvality a bezpečného poskytování služeb, které je realizováno prostřednictvím pěti opatření:

 • vyhodnocování kvality zajištění poskytované zdravotní péče analytickými a metodickými nástroji. Jeho výstupem bude proces kontinuálního systematického zpřesňování a vylepšování způsobu sledování kvality s důrazem na implementaci mezinárodně odzkoušených metodik a nomenklatur kvality péče,
 • podpora standardizace zdravotnické dokumentace a terapeutických postupů. Jeho výstupem bude metodický a nástrojový rámec pro standardizaci a formalizaci terapeutických postupů a zavedení mezinárodně uznávané klinické terminologie (SNOMED-CT) do vybraných oblastí medicíny,
 • podpora léčby a rozhodování, týmová komunikace mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. Jeho výstupem bude plán postupného informačního propojení s poskytovateli sociální péče a platforma pro sdílení znalostí a dovedností,
 • krizová a bezpečnostní podpora na národní/regionální úrovni. Jeho výstupem bude propojení systémů v přednemocniční neodkladné fázi, v nemocniční fázi (urgentní příjmy nemocnic a specializovaných center) a systémů pro zvládání mimořádných situací v rámci krizového managementu zdravotnictví,
 • životní cyklus léčivého přípravku a zdravotnického prostředku. Jeho výstupem bude vyšší efektivita a bezpečnost procesu podávání léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a dále snížení transakčních nákladů spojených s logistikou přípravků.

Výstupy naplnění specifických cílů

Prostřednictvím smysluplně zaváděných informačních a komunikačních technologií dojde ke zlepšení dostupnosti služeb, zvýšení kvality péče, dle podmínek bude možné ošetření více pacientů v časovém rámci, dojde k redukci některých rutinních úkonů vyžadujících osobní účast zdravotnického personálu a k omezení některých rizik vyplývajících z nedostatku informací a účasti lidského faktoru při jejich přenosu a zpracování bez podpory informačních a komunikačních technologií. Zvýší se úroveň bezpečí pro poskytovatele zdravotní péče i pacienty, a to v konečném důsledku přinese úspory v systému veřejného zdravotního pojištění. Informace o dostupnosti a kvalitě péče budou co možná nejvíce zpřístupněny a zjednodušeny tak, aby byly srozumitelné co nejširšímu publiku poskytovatelů i pacientů.

Indikátory dosažení strategického cíle

Základními indikátory dosažení tohoto strategického cíle „Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb“ jsou:

 • měřitelný nárůst využití telemedicínských služeb v běžné praxi českého zdravotnictví,
 • vytvoření nástroje pro transparentní sledování a řízení čekacích dob na vybrané druhy zdravotních služeb pro občany a pro poskytování kvantifikovaného pohledu na poptávku po zdravotních službách pro plátce,
 • jsou systematicky odstraňovány nerovnosti v přístupu k péči u ohrožených skupin,
 • je zaveden nástroj pro měření a hodnocení dostupnosti zdravotních služeb,
 • je zaveden nástroj pro sledování nárůstu efektivity zdravotnických služeb při využívání telemedicíny, zvýšení úlohy pacienta v procesu léčby a též pro jeho hodnocení poskytovaných služeb,
 • je zaveden nástroj pro vyhodnocování kvality zdravotních služeb, standardizace terapeutických postupů a struktury a obsahu zdravotnické dokumentace.

Bude třeba zvolit a nastavit indikátory, kterými bude měřen efekt zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče.

Hlavní bariéry a rizika realizace (dopad nulové varianty strategického cíle)

Rizikem pro dosažení tohoto strategického cíle je složitá a rozsáhlá metodická základna pro realizaci dílčích opatření, nutnost legislativních změn, organizačních opatření, a dále ochota a motivace poskytovatelů k měření kvality jejich služeb, k zveřejnění výsledků a dále obtížnost realizace mechanismů pro zvyšování kvality. V ČR je možné legálně poskytovat pouze jednu kvalitu péče, a to kvalitní péči lege artis. Zabýváme se tedy zajištěním kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, což je podstatný významový rozdíl, dotýkající se i dalších částí strategie.


Hlavní bariérou pro zavádění telemedicínských služeb aplikací do praxe v současnosti je zajištění jejich ekonomické udržitelnosti včetně součinnosti zdravotnického personálu. Efektivní začlenění telemedicíny do procesů ve zdravotnictví představuje komplexní soubor úkolů, který nelze redukovat na pouhé pořízení technického řešení a jeho zprovoznění. Naproti tomu je využívání moderních prostředků informačních a komunikačních technologií ve zdravotní péči jednou z cest ke zvládnutí nárůstu zájmu o služby zejména na straně chronicky nemocných a současně zkvalitnění, zrychlení a zpřesnění v procesech péče.