Informace

Informace o postupu plnění reformy č. 2: Elektronické zdravotnictví v rámci Národního plánu obnovy

Cílem této zprávy o postupu prací při plnění milníku reformy č. 2 Elektronické zdravotnictví je podat souhrnný přehled o dosavadním postupu reformy. 

Opatření reformy má stanovit normy, pravidla a požadavky upravující interoperabilitu poskytovatelů zdravotní péče a bude sloužit jako základ pro úpravu systémů zdravotní péče. Budou stanovena pravidla upravující služby v oblasti telemedicíny, která vymezí podmínky poskytování těchto služeb. Definice norem interoperability bude v souladu Evropským rámcem interoperability pro elektronické zdravotnictví a bude v souladu s pravidly pro telemedicínu. 

Zajištění správy Národního rámce interoperability elektronického zdravotnictví

Národní rada elektronického zdravotnictví

Národní rada elektronického zdravotnictví je nedílnou součástí plnění aktivit vytýčeného milníku, neboť je orgánem, který vrcholově projednává a schvaluje veškeré aktivity v oblasti standardizace, interoperability a telemedicíny.

O založení Národní rady elektronického zdravotnictví a její činnosti si můžete přečíst zde: Národní centrum elektronického zdravotnictví | Národní centrum elektronického zdravotnictví (mzcr.cz)

Projekt Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ 

Projekt Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ (OPZ 25, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212), spolufinancovaný z ESF v rámci OP Zaměstnanost nastartoval dlouhodobý proces strategického řízení elektronizace zdravotnictví v České republice.

Jeho výstupem je vytvoření řady nezbytných nástrojů pro Národní centrum elektronického zdravotnictví, včetně nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví na národní úrovni i v kontextu úrovně EU. V rámci projektu byl vytvořen komplexní systém metodické podpory opírající se o moderní metody řízení pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví.

Veškeré metodické výstupy projektu jsou zveřejněny zde: Metodiky Národního centra elektronizace zdravotnictví | Národní centrum elektronického zdravotnictví (mzcr.cz)

Projekt vytvořil rozsáhlý soubor vzájemně provázaných komponent Národního rámce interoperability elektronického zdravotnictví s cílem vytvoření a koordinace udržitelného systému interoperability a standardizace mezi zúčastněnými subjekty ve zdravotnictví. 

Výstupy projektu Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ tvoří úvodní ucelenou soustavu desítek dokumentů Národního rámce interoperability elektronického zdravotnictví, jejich přímé využití v reformě elektronického zdravotnictví je klíčové. I nadále bude nezbytné tuto metodickou platformu udržovat a dále rozvíjet.

Projekt Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up)

Probíhající projekt financovaný z Programu na podporu strukturálních reforem EK (SRSP2, DG REFORM) je realizován od roku 2019 rakouskou vládní agenturou aed - Agency for Economic Cooperation and Development ve spolupráci s evropskou asociací EHTEL (European Health Telematics Association). Projekt bude zakončen v roce 2022.

Výstupy projektu Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up) jsou vytvářeny na míru potřebám reforem NPO a přinášejí unikátní evropské znalosti a zkušenosti v podobě analýz best practices, oponentur konceptů, mentoringu při zřizování řídících struktur eHealth, ověřování konceptu pacientského souhrnu v národní praxi, aplikace IHE principů, vytvoření soustavy komponent pro udržitelné zavádění telemedicíny do zdravotnictví. Tyto zkušenosti a dobrá praxe bude nadále rozvíjena, a to i v oblasti interoperability.

Projekt Metodická podpora programu reformy interoperability ve zdravotnictví 

Cílem projektu Ministerstva zdravotnictví je získání metodických a konzultačních služeb v oblasti přípravy programu reformy interoperability ve zdravotnictví. Před dokončením je výběrové řízení na dodavatele souvisejících služeb, zaměřených na:

1.    vytvoření/dopracování konceptu a plánu reformy interoperability dle zpracovaných metodik MZ uveřejněných na stránkách   https://ncez.mzcr.cz (zejména eHealth Interoperability framework) pro účely naplnění specifického projektu z Národního plánu obnovy (NPO); 

2.    dopracování návrhů a zajištění oponentury základních obsahových a komunikačních standardů v následujících oblastech (navržené standardy musí zaručovat základní kompatibilitu s obdobnými evropskými standardy, které vznikají v rámci projektu X-eHealth a dalších evropských projektů)

3.    vytvoření/dopracování pravidel a podpůrných materiálů pro žadatele o získání finanční podpory z EU fondů, které specifikují standardy navržených témat tak, aby bylo dosaženo maximální zhodnocení prostředků z fondů EU v projektu „Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví – interoperabilita“, při dosažení maximálního efektu při zlepšování výměny interoperabilní zdravotnické dokumentace; 

4.    specifikace dalších požadavků na řízení implementace programu „interoperabilita“, potřebných zdrojů a rozpočtu;

5.    návrh/úprava testovacího rámce pro ověření implementace standardů dle předchozích bodů, tedy procesů, organizace, rešerše a specifikace vhodných nástrojů. Testovací rámec musí zahrnovat také stávající komunikační standard DASTA.
 

Hlavním výstupem projektu bude dopracována specifikace technických standardů interoperability použitelná pro návrh závazných metodik podmiňujících čerpání prostředků z Národního plánu obnovy, vypisovaných pro realizaci reforem digitalizace zdravotnictví. Tato specifikace bude reflektovat potřebné změny vyvolané interními i externími faktory. 

Budou dále rozpracovány rešerše (podložené výčtem a checklistem) používaných obsahových a komunikačních standardů v ČR a EU a zpracován aktuální odhad jejich zastoupení u poskytovatelů zdravotních služeb (IHE profily, DASTA, HL7 CDA, HL7 FHIR…). Bude provedena srovnávací analýza využívání těchto standardů.  

Výstupy projektu Metodická podpora programu reformy interoperability ve zdravotnictví postupně vytvoří a naváže na již dosažené výstupy především prostřednictvím specifikace technických standardů interoperability nezbytných pro vznik závazných metodik podmiňujících čerpání prostředků z Národního plánu obnovy, nezbytných pro realizaci reforem interoperability na straně poskytovatelů zdravotních služeb. Význam těchto výstupů pro realizaci reformy je zcela zásadní, každý dílčí výstup bude využit pro dosažení záměrů reforem.

Dílčí projekty a aktivity pro podpory interoperability

Projekt národní implementace pacientského souhrnu

Samostatný projekt Ministerstva zdravotnictví, využívající podporu projektu DG REFORM. Cílem projektu je vytvořit modelovou funkční a implementační specifikaci zvoleného use case v souladu s Národním rámcem interoperability elektronického zdravotnictví. 
Pacientský souhrn byl rámcově zakotven v české legislativě jako samostatná součást zdravotnické dokumentace vedená v elektronické formě. Pro implementaci pacientského souhrnu, však s výjimkou specifikace výměnného formátu pro přeshraniční použití chybí jakákoliv funkční či technická specifikace. Proto Ministerstvo zdravotnictví ustanovilo expertní skupinu lékařů, reprezentujících přední odborné a profesní skupiny, aby posoudila užitečnost pacientského souhrnu v českém zdravotnictví a dále pracovní skupinu, která má za úkol vytvořit funkční a implementační specifikaci národního standardu pacientského souhrnu dle doporučení a ve spolupráci s expertní skupinou. 

Výstupy projektu implementace národního pacientského souhrnu přinášejí pilotní ověření všech aspektů zavedení konkrétního uživatelského scénáře (use case) do národní praxe s tím, že volba konkrétního modelu vedla ke vzniku bloků, opakovaně využitelných v use case, které budou realizovány v rámci reforem interoperability. Je to první pilotní ověření use case dle Národního rámce interoperability, které je logickým krokem při realizaci rámce. Tyto výstupy budou nadále rozpracovány dle aktuálních potřeb klíčových aktérů. 

SNOMED National Release Center

Česká republika je na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR od roku 2012 členem SNOMED International, jehož základním produktem je terminologický systém SNOMED CT. V roce 2020 bylo zřízeno SNOMED National Release Center při ÚZIS ČR pro oficiální komunikaci se SNOMED International a uživateli SNOMED CT v ČR. Centrum působí v rámci Národního centra pro medicínské nomenklatury a terminologie.

Mezi první aktivity SNOMED National Release Center patří podpora standardizace pacientského souhrnu, vyvíjeno v návaznosti na evropské projekty přeshraniční zdravotní péče (projekt Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice podpořený z výzvy CEF TELECOM).

Pilotním projektem centra je překlad stovek konceptů pro potřeby v národní implementace interoperabilního pacientského souhrnu a dalších projektů elektronického zdravotnictví.

SNOMED National Release Center, krátce po svém vzniku, začalo zásadní způsobem přispívat k terminologické kompatibilitě reformy interoperability s Evropským rámcem interoperability elektronického zdravotnictví i projekty širšího dopadu, zejména International Patient Summary. Kompatibilní terminologické koncepty přináší do praxe v přímé vazbě na potřeby reformy interoperability a tím přispívá k tomu, aby byly národní projekty dlouhodobě sladěny s vývojem v Evropě i ve světě a podporovaly přeshraniční pohyb dat. Vedle pacientský souhrnů se explicitně jedná i o podporu pro zavádění evidence očkování.

Národní číselník laboratorních položek 

Národní číselník laboratorních položek (NČLP) čítající desítky tisíc položek ze všech oborů laboratorní medicíny je v současné době jediný národní standard pro komunikaci informačních systémů pro doménu laboratorních oborů s více než patnáctiletou historií používání. Je propojen s datovou nadstavbou umožňující kvalitativně vyšší úroveň standardizace v laboratorní medicíně. Konstrukce položek NČLP vychází z uznávané mezinárodní nomenklatury IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), která definuje příslušné pojmy. 

Unikátní dlouhodobě v České republice užívaný a rozvíjený Národní číselník laboratorních položek byl do roku 2021 ve stavu, kdy nemohl být plnohodnotně aplikován do Národního rámce interoperability jednak proto, že nepokrýval v dostatečné míře všechny laboratorní obory a zároveň proto, že nebyl kompatibilní s nomenklaturami, užívanými v rámci evropského rámce. Oboje se nyní podařilo překonat, číselník v dostatečné míře pokrývá laboratorní obory, je namapován na v Evropě podporovaný systém NPU, existuje i anglická verze, a do budoucna nejsou překážky ani k namapování na systém LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes), který je v Evropě i ve světě v této oblasti nejrozšířenější, a který je rovněž mapován na NPU. To je pro Českou republiku dobrá výchozí situace pro celostátní zavedení výměny laboratorních nálezů a žádanek v rámci plánovaných reforem.

Zapojení do evropských projektů interoperability

  • X-eHealth: eXchanging electronic Health Records in a commom framework (reg. č. 951938)“ - projekt zaměřený na podporu rychlejší a udržitelné digitální transformace EU. Cílem projektu X-eHealth je vytvoření jednotného interoperabilního formátu pro sdílení zdravotních dat, resp. zdravotnické dokumentace pro výměnu propouštěcích zpráv, objednávek a výsledků laboratorních vyšetření, objednávek a výsledků obrazového komplementu a doplnění stávající specifikace evropského pacientského souhrnu o oblast vzácných onemocnění. Zapojení ČR do projektu X-eHealth je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030.

Výstupy projektu X-eHealth budou podkladem pro vznik prvních evropských standardů elektronického zdravotnictví s cílem dosažení interoperability elektronických zdravotních záznamů napříč Evropou. Aktivní zapojení České republiky do projektu zásadním způsobem napomáhá tvorbě a zavedení odpovídajících a kompatibilních standardů na straně České republiky, jejichž přípravě se souběžně věnujeme. Národní projekty interoperability nutně respektují závěry a výstupy projektu X-eHealth.

  • CEF NIXZD-CZ II – ePreskripce/eDispenzace NCPeH - systém Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, spravovaný MZČR, je projektem připravován na službu přeshraniční ePreskripce/eDispenzace (předpoklad 2020/21), v rámci projektu NIXZD-CZ II – ePreskripce/eDispenzace, spolufinancovaného z programu CEF Telecom Evropské komise. Realizátorem projektu je Kraj Vysočina spolu se Stáním ústavem pro kontrolu léčiv. Projekt navazuje na CEF NIXZD-CZ I (Patient Summary), který skončil v roce 2020. V těchto dnech probíhá závěrečný externí audit projektu, organizovaný Evropskou komisí. 

Projekt CEF NIXZD-CZ II – ePreskripce/eDispenzace NCPeH realizuje již druhý use case Evropského rámce interoperability elektronického zdravotnictví po pacientském souhrnu pro účely přeshraniční výměny zdravotních záznamů. První z těchto projektů se stal vzorem pro řadu evropských států. Připojení k Národnímu kontaktnímu místu elektronického zdravotnictví a zapojení se do realizovaných use case je jednou z podmínek dosažení interoperability pro zdravotnická zařízení a technicky i organizačně připraveným prostředím pro ověřování shody s požadavky na interoperabilní informační systémy, provazba na aktivity Národního kontaktního místa elektronického zdravotnictví je nedílnou součástí reformy interoperability .

  • JA eHAction - Joint Action supporting the eHealth Network (eHAction) byl projektem Evropské komise realizovaným v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020. Projekt poskytl podporu síti eHealth, která funguje jako síť zástupců na vysoké úrovni národních zdravotnických orgánů v EU a jako nejvyšší orgán na úrovni EU v oblasti elektronického zdravotnictví. Vytvořil návrhy metodik, které jsou předkládány eHealth Network jako doporučující podklady pro implementaci elektronického zdravotnictví v jednotlivých státech a postupně přijímány. Zapojením do tohoto projektu umožnilo České republice se nejenom přímo podílet na vznikajících dokumentech, ale především získané poznatky průběžně promítat do vznikajícího Národního rámce interoperability, čehož důkazem jsou přímé odkazy na dokumenty ve výstupech projektu Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ a projektu DG Reform.

Projekt eHAction navázal na dlouhou řadu projektů odstartovaných projektem European Patient Smart Open Services (epSOS) v roce 2008, jejichž cílem je budování interoperabilního prostředí evropského zdravotnictví . V projektu eHAction, v němž se po dlouhé přestávce v mezinárodních aktivitách Česká republika opět aktivně angažovala, vznikla řada metodických dokumentů a specifikací, navazujících na Pokročilý evropský rámec interoperability elektronického zdravotnictví, přijatých následně European eHealth Network. Průběžně se staly tyto dokumenty vstupem pro projekt Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ a pro projekty SRSP (nyní TSI) realizované na podporu Národního centra elektronického zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že rozpracovávají evropský interoperabilní rámec a činí doporučení pro jeho národní implementace, bude jejich aplikace pokračovat i v reformě interoperability.  

  • EU4Health - v rámci programu EU4Health zpracovala a podala Česká republika v roce 2022 prostřednictvím institucí, pověřených Ministerstvem zdravotnictví, první tři projektové žádosti. Jedná se o následující projekty: 

1.    Podpora nových use cases v Národním kontaktním místě pro elektronické zdravotnictví (EU4H-2021-DGA-MS-IBA-01: Direct grants to Member States’ authorities: enlargement of the geographic coverage and scope of the MyHealth@EU Digital Service Infrastructure (eHDSI) (AWP Ref: DI-g-25.3.1)) – příjemce Kraj Vysočina

2.    Podpora přístupu občanů k vlastním datům (EU4H-2021-DGA-MS-IBA-02: Direct grants to Member States’ authorities: enabling patient access to their health data (AWP Ref: DI-g-25.4.1)) – příjemce Kraj Vysočina

3.    Příspěvek k úhradě členských poplatků ve SNOMED International (EU4H-2021-DGA-MS-IBA-03: Direct grants to Member States’ authorities: increase health data semantic interoperability and build national capacity on health terminologies (AWP Ref: DI-g-25.5.1) – příjemce ÚZIS

Všechny tyto projekty mají významný přínos pro budování Národního rámce interoperability elektronického zdravotnictví a organicky zapadají do reformního úsilí České republiky v této oblasti.

Uvedené tři projekty, resp. výzvy EU4Health navazují na projekty podpořené CEF Telecom pro podporu vzniku Národního kontaktního místa elektronického zdravotnictví a zavedení prvních use case pro přeshraniční výměnu zdravotních záznamů. Jedná se o finanční podporu členství ve SNOMED International spojenou s aplikací systému, podporu zavedení dalších use case pro přeshraniční péči a podporu přístupu občanů k vlastním zdravotním záznamům. Podáním žádosti o podporu ve všech těchto třech výzvách organicky navazujeme na reformu interoperability tak, abychom se jejím provedením lépe začlenili do evropského prostoru a infrastruktury MyHealth@EU Digital Service Infrastructure (eHDSI) a nevytvářeli národní interoperabilní prostředí izolovaně od Evropy.   

Telemedicína

Pracovní skupina pro telemedicínu Ministerstva zdravotnictví

Pracovní skupina pro telemedicínu (PS TM) je odborným poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví. Cílem PS TM je za subjekty, resp. pracoviště, která zastupují její členové, poskytnout návrhy a stanoviska k návrhům právního, organizačního a metodického ošetření oblasti telemedicíny pro oblast využití ve zdravotnictví v ČR a v mezinárodním kontextu.

Tato skupina se od svého ustavení v srpnu 2021 pravidelně setkávala. Jejími aktuálně hlavními oblastmi zájmu jsou: projekt Telemedicína v Národním plánu obnovy, připravovaný klinický doporučený postup k telemedicíně a příprava podkladů pro legislativní úpravu telemedicíny. Další aktivity v roce 2022 povedou k rychlejšímu a efektivnějšímu zavádění Telemedicíny do klinické praxe. 

Pro naplnění milníku a cíle reformy č. 2 Elektronické zdravotnictví a ke splnění opatření stanovující pravidla upravující podmínky telemedicíny byla v rámci přípravných prací ve FN Olomouc, kde působí jako její samostatné zdravotnické pracoviště Národní telemedicínské centrum (NTMC), a s podporou MZ, spuštěna realizace několika projektů zaměřených na telemedicínu a integrovanou péči. Zejména se jedná o projekt, který je z pohledu MZ považován za důležitý při rozvoji telemedicíny v ČR na výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb, kde cílem projektu je zkoumat a navrhnout vhodné provozní a ekonomické modely pro poskytování telemedicínských služeb v rámci ČR, které následně povedou k podpoře poskytování zdravotní péče v ČR, a tím ke zvýšení kvality zdravotní péče a celkově kvality života v ČR. Hlavním výstupem projektu bude výzkumná zpráva, která se bude zabývat vhodnými ekonomickými a provozními modely včetně doporučení a studie proveditelnosti, která tyto modely ověří na příkladech služeb řešitele. Projekt je realizován ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi.

Pracovní skupina pro telemedicínu je nedílnou součástí plnění aktivit vytýčeného milníku, neboť je poradním orgánem ministerstva, který vrcholově projednává a schvaluje veškeré aktivity v oblasti telemedicíny, sdílí informace o všech klíčových aktivitách napříč stakeholdery a projednává explicitně celkový koncept i podrobnosti reformy telemedicíny v rámci NPO.

Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb

Projekt Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb je grantovým projektem podpořeným Technologickou agenturou České republiky (ev. číslo TL03000768). Řešitelem je Národní telemedicínské centrum při Fakultní nemocnici Olomouc, které je kompetenčním centrem Ministerstva zdravotnictví pro telemedicínu. Ministerstvo zdravotnictví v projektu zastává roli externího aplikačního garanta.

V rámci projektu vznikají rešeršní a podkladové materiály týkající se hodnocení telemedicínských intervencí a modelů pro jejich začleňování do zdravotních služeb a provozu v reálných podmínkách zdravotnického systému. Mezi další aktivity řešitelů patřily konzultace podkladů a dílčích výsledků a témat řešení návazných projektů, které budou navrhovány, např. v rámci reforem Národního plánu obnovy.

Dosažení finálních výsledků projektu a návrhy pro jejich aplikaci proběhne v průběhu roku 2022.

Projekt Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb je svou výzkumnou povahou prerekvizitou reformy telemedicíny v rámci NPO, zabývá se všemi významnými aspekty reformy s cílem získání podkladů potřebných pro realizaci reformy. Projekt se opírá o spolupráci kompetenčního centra, nemocnice, státu a zdravotních pojišťoven.

Zavádění rámce pro telemedicínu

V rámci přípravy realizace reformního projektu telemedicíny vznikly v reakci na akutní požadavky praxe první dokumenty Ministerstva zdravotnictví koncepční povahy: Použití telekonzultací ve zdravotních službách v ČR, Požadavky na telekonzultační vybavení a související technické služby, určené pro využití ve zdravotních službách. V návaznosti na tyto dokumenty pak v gesci odborných lékařských společností, ve spolupráci s Pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví, vzniká klinický doporučený postup pro telemedicínu, pokrývající široké spektrum medicínských odbornosti, k dokumentu probíhá připomínkové řízení.

Realizaci reformy telemedicíny předchází dlouhá léta odkládaná diskuse odborné veřejnosti nad celkovým přístupem k poskytování telemedicínských služeb v České republice a jejich promítnutím do klinických doporučených postupů. Prvními výstupy se staly dokumenty Použití telekonzultací ve zdravotních službách v ČR, Požadavky na telekonzultační vybavení a související technické služby, určené pro využití ve zdravotních službách. Dokumenty posloužily jako vstup pro přípravu klinického doporučeného postupu, který je podroben široké diskusi v rámci odborných lékařských společností a stane se oporou pro realizaci příslušné reformy.

WHO/European mHealth Hub - Roadmapa pro zavedení mHealth v ČR

Projekt spolupráce ITU, WHO a Andalusian Regional Ministry of Health, konsorcium 18 účastníků, HORIZON 2020 projekt do září 2021. (European project to collect and share national experiences on mHealth and to support countries and regions in setting up large-scale mHealth programmes, https://mhealth-hub.org/, “Establishing EU mHealth Hub including evidence for the integration of mHealth in the healthcare systems” (Grant Agreement No 737427).) MZČR vstoupilo do běžícího projektu (mDiabetes).

Ve spolupráci s řešiteli projektu vznikla Roadmapa pro zavedení mHealth v České republice, která je vstupem do projektu Telemedicína v rámci reforem NPO.

Problematika mobilního elektronického zdravotnictví, tzv. mHealth má mnoho synergií i překryvů s telemedicínou, a proto bývá řešena ve vzájemné součinnosti. I v této oblasti má Česká republika značný historický dluh, a proto se připojila k řešitelům projektu WHO/European mHealth Hub s cílem využití projektu k vytvoření základní Roadmapy pro zavedení mHealth v České republice, která je vstupem do projektu Telemedicína v rámci reforem NPO.