Národní centrum elektronického zdravotnictví

NPO_logo

O činnosti Národního centra elektronického si můžete přečíst podrobně zde: Odbor IT a elektronizace zdravotnictví (IKT) | Národní centrum elektronického zdravotnictví (mzcr.cz)

Národní rada elektronického zdravotnictví

V roce 2021 byla ustavena a zahájila činnost Národní rada elektronického zdravotnictví jako poradní orgán ministra zdravotnictví. Hlavním cílem práce Národní rady je koordinace aktivit rozvoje digitálního zdravotnictví, pravidelná komunikace problematiky digitalizace zdravotnictví k odborné i široké veřejnosti, navrhování případných legislativních i nelegislativních úprav řešení digitálního zdravotnictví, koordinace společných aktivit jednotlivých subjektů zastoupených v Národní radě v rámci evropských projektů digitalizace zdravotnictví. Pod vedením ministra zdravotnictví plní koordinační roli při přípravě, implementaci a hodnocení úspěšnosti strategických rozvojových plánů.

Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt Národní centrum elektronického zdravotnictví, registrační číslo projektu CZ.31.1.01/MV/22_05/0000005 v rámci reformy 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kyberbezpečnosti a elektronizace zdravotnictví. 
Ministerstvo vnitra jako vlastník komponent 1.1 a 1.2 spadajících do pilíře Digitální transformace Národního plánu obnovy dnem 31.5.2022 Dopisem o schválení finanční podpory č.j. : MV-96521-7/OSF-2022 schválilo uvedený projekt.
Takto byla zahájena vlastní realizace projektu. Účelem projektu jsou konzultační a poradenské služby orgánům při realizaci projektů v rámci reforem podle komponenty č. 1.1  a 1.2. a investic komponenty č. 1.1 a komponenty č. 1.2 plánu pro oživení.
Cílem je úplné fungování kompetenčních center poskytujících konzultační služby orgánům, které provádějí změny v informačních systémech a v ekosystému eGovernmentu předpokládané v rámci reforem a investic.