Odbor IT a elektronizace zdravotnictví (IKT)

Odbor IT a elektronizace zdravotnictví:

Zabezpečuje působnost ministerstva v oblasti strategického a koncepčního rozvoje digitalizace zdravotnictví.

Zabezpečuje agendu Digitálního zmocněnce, který je odpovědný za plnění implementačních plánů programu „Digitální Česko“ a za komunikaci a koordinaci s Radou vlády pro informační společnost a v rámci vedení ministerstva. Pravidelně informuje poradu vedení o činnosti programu „Digitální Česko“.

Zabezpečuje přípravu a správu Informační koncepce ministerstva a dalších rezortních informatických koncepcí vydávaných ministerstvem.

Zabezpečuje agendu Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví.

Zabezpečuje činnost vnitrostátní sítě pro digitální zdravotnictví zřízené podle Doporučení EK 2019/243 (National digital health network), zahrnující zástupce příslušných vnitrostátních a regionálních orgánů zabývajících se otázkami digitálního zdravotnictví, interoperability elektronických zdravotních záznamů, bezpečnosti sítí a informačních systémů a ochrany osobních údajů.

Zabezpečuje koordinaci a harmonizaci činnosti s vnitrostátními kompetenčními a inovačními centry a platformami pro digitální zdravotnictví s cílem využití jejich poznatků a zdrojů pro výkon působnosti ministerstva v oblasti strategického a koncepčního rozvoje digitalizace zdravotnictví.

Programově a hospodárně koordinuje a podporuje rozvoj digitálního zdravotnictví, přípravu, údržbu, rozvoj a realizaci koncepcí digitalizace zdravotnictví, standardizace digitálního zdravotnictví, informační architektury digitalizace zdravotnictví.

Zabezpečuje výkon bezpečnostních rolí a činnost výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti v rámci systému řízení bezpečnosti informací podle zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcích právních předpisů.

Zabezpečuje vypracování podkladů pro přípravu a změny právních předpisů, metodických opatření, interních aktů řízení a dohod souvisejících s digitalizací zdravotnictví, zajištěním kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví a digitalizací agend veřejné správy rezortu.

Programově koordinuje přípravu a realizaci projektů digitalizace zdravotnictví.

Projednává a posuzuje projekty a projektové záměry digitalizace zdravotnictví a vydává k nim stanoviska.

Projednává a posuzuje projekty a projektové záměry digitalizace mezirezortních agend zasahující rezort zdravotnictví a vydává k nim stanoviska.

V oblasti své působnosti spolupracuje s organizacemi rezortu a poskytuje jim metodickou podporu.

Stanovuje, spravuje, rozvíjí, publikuje a prosazuje standardy digitálního zdravotnictví.

Zabezpečuje působnost a pravomoci ministerstva v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti a souvisejícími právními předpisy, zajištění bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, implementaci opatření strategie kybernetické bezpečnosti, udržitelnost systému bezpečnosti informací ministerstva.

Vydává, školí a prosazuje metodické a řídící dokumenty kybernetické bezpečnosti v působnosti ministerstva.

Organizační součástí odboru jsou Národní centrum elektronického zdravotnictví (NCEZ) a útvar hlavního architekta elektronického zdravotnictví (OHA).

Odbor se dále člení na:
a) Oddělení národního centra elektronického zdravotnictví (ITEZ/1),
b) Oddělení informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti (ITEZ/2).

Oddělení národního centra elektronického zdravotnictví

Oddělení národního centra elektronického zdravotnictví zabezpečuje agendy útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví a Národního centra elektronického zdravotnictví.

I. Odpovídá za:

1. koncepční, strategické a programové řízení digitalizace zdravotnictví,

2. plnění implementačních plánů programu „Digitální Česko“ z pozice Digitálního zmocněnce,

3. správu a aktualizaci dokumentů strategické a koncepční povahy ve své působnosti,

4. řízení, přípravu a realizaci implementačních projektů k přijatým strategiím,

5. rozvoj, správu a prosazování konceptu digitalizace rezortu zdravotnictví postaveného na principech Enterprise Architektury v souladu s rozvojem eGovernmentu,

6. koordinaci rozvoje standardů digitálního zdravotnictví a jejich zavádění,

7. metodické řízení, tvorbu metodik rozvoje digitálního zdravotnictví,

8. vypracování podkladů pro přípravu a změny právních předpisů a metodických opatření v oblasti digitalizace zdravotnictví,

9. koordinaci přípravy a realizace projektů digitalizace zdravotnictví,

10. správu centrálně budované infrastruktury digitálního zdravotnictví realizovanou pověřenými organizacemi v roli technického správce a provozovatele,

11. správu architektonického konceptu rozvoje digitalizace zdravotnictví postaveného na principech Enterprise Architektury,

12. podporu tvorby nových sdílených informatických služeb a rozvoj datového fondu ČR v působnosti ministerstva, poskytuje odborné kapacity a odbornou podporu,

13. evidenci a posuzování předložených informatických projektových záměrů a vydávání odborných stanovisek, posuzování souladu s Enterprise Architekturou digitalizace rezortu,

14. zastupování ministerstva na jednáních a platformách o naplňování vládních strategií rozvoje elektronizace a digitalizace státu a zdravotnictví,

15. zastupování ministerstva při projednávání a koordinaci projektů elektronizace a digitalizace mezirezortních agend zasahujících rezort zdravotnictví,

16. tvorbu a projednávání metodik digitalizace, elektronizace, standardizace a Enterprise Architektury digitalizace pro organizace rezortu,

17. koordinaci rozvoje centrálně budovaných informatických služeb v souladu s přijatými principy digitalizace zdravotnictví a eGovernmentu tak, aby byly v maximální míře využity sdílené služby ČR a podpořeny strategické záměry ministerstva,

18. prosazování a realizaci nástrojů pro rozvoj interoperability a standardizace digitálního zdravotnictví, včetně souboru pravidel pro ověřování digitálních řešení a služeb, např. zajišťováním certifikačního procesu a vydávání certifikátů pro povinné subjekty,

19. správu standardů digitálního zdravotnictví, zajištění procesů a nástrojů vytváření, národní lokalizace a správy standardů, výběr standardů vhodných pro zajištění národní a přeshraniční sémantické interoperability, evidenci a katalogizaci standardů a další související činnosti,

20. harmonizaci standardů digitálního zdravotnictví napříč zdravotnickými subdoménami ve spolupráci se stávajícími národními a mezinárodními standardizačními organizacemi, lokalizaci standardů,

21. podporu standardizačních procesů a organizací, prosazování zájmů ČR na mezinárodních standardizačních platformách,

22. zabezpečení propagace a školení metodik k podpoře digitalizace,

23. publikaci standardů a poskytování terminologických služeb, vzájemné mapování terminologií a další související služby,

24. správu národního zdravotnického informačního portálu,

25. analytické činnosti související s přípravou a evaluací projektů digitalizace, naplnění cílů strategií a akčních plánů ministerstva, finančních dopadů a související činnosti.

II. Spolupracuje na:

1. věcných analýzách agend jednotlivých odborů ministerstva,

2. přípravě stanovisek a řešení úkolů vyplývajících ze závazných ujednání orgánů EU v oblasti digitalizace zdravotnictví,

3. přípravě stanovisek v rámci agend digitalizace zdravotnictví v působnosti ministerstva,

4. vytváření společenského konsensu a podpory ze strany profesních a odborných organizací při realizaci služeb digitálního zdravotnictví,

5. ve spolupráci s odborem komunikace s veřejností na komunikaci koncepčních a strategických záměrů a opatření ministerstva v oblasti digitalizace zdravotnictví, jejich realizace a výstupů.

Oddělení informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti

Oddělení informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti plní provozní i rozvojové, koncepční i operativní úkoly při zajištění informatických služeb ministerstva a při zajištění vybraných informatických služeb organizací v přímé působnosti ministerstva. K tomu využívá i služeb servisních organizací.

Ve stanoveném rozsahu se podílí na zabezpečení působnosti a pravomocí ministerstva v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovených zákonem o kybernetické bezpečnosti a souvisejícími právními předpisy, zajištění bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, implementaci opatření strategie kybernetické bezpečnosti, udržitelnosti systému bezpečnosti
informací ministerstva.

Ve stanoveném rozsahu se podílí na vydávání, školení a prosazování metodických a řídících dokumentů kybernetické bezpečnosti v působnosti ministerstva.

Provádí dohled nad efektivní technickou podporou uživatelů provozovaných informačních a komunikačních systémů ministerstva.

I. Odpovídá za:

1. tvorbu koncepcí, strategií a opatření vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti,

2. metodické řízení kybernetické bezpečnosti rezortu ministerstva,

3. přípravu a realizaci projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti,

4. vypracování podkladů pro přípravu a změny právních předpisů a metodických opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví,

5. zpracování podkladů vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcích právních předpisů,

6. zajištění úkolů ministerstva v oblasti kybernetické bezpečnosti,

7. zajištění kybernetické bezpečnosti u informačních systémů kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, u nichž je ministerstvo správcem dle zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů,

8. metodickou podporu v oblasti kybernetické bezpečnosti pro organizace v přímé působnosti ministerstva, které jsou správcem kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému dle zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů,

9. metodickou podporu v oblasti kybernetické bezpečnosti pro poskytovatele zdravotních služeb v přímé působnosti ministerstva, kteří byli určeni provozovatelem základní služby v odvětví Zdravotnictví na základě vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby,

10. součinnost s oddělením interního auditu ministerstva v souvislosti s audity kybernetické bezpečnosti,

11. součinnost s orgánem vykonávající působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti v souvislosti s bezpečnostními opatřeními k zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech,

12. vykonávání zákonem stanovených povinností při správě informačních systémů ministerstva a ve stanoveném rozsahu i u organizací v jeho přímé působnosti sdílejících tyto informační systémy,

13. koncepci řízení a rozvoje informatiky ministerstva včetně tvorby řídicí dokumentace;

14. metodické řízení rezortní informatiky,

15. zpracování podkladů pro přípravu veřejných informačních systémů v rezortu zdravotnictví, jejich pořizování a realizaci,

16. řízení a metodickou podporu technických správců a provozovatelů informačních systémů ministerstva,

17. zajištění úkolů ministerstva v oblasti technické standardizace informačních a komunikačních systémů,

18. posuzování souladu předkládaných investičních záměrů informatických a komunikačních projektů s přijatou informační koncepcí,

19. metodické řízení informatizace organizací v přímé působnosti ministerstva, zejména: Krajských hygienických stanic (KHS), Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP), Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), Koordinačního střediska transplantací ČR (KST), Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Národní lékařské knihovny (NLK), Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL);

20.řízení podpory uživatelů prostřednictvím interních a externích zdrojů,

21. využívání externích datových a komunikačních sítí pro potřeby ministerstva zejména s využitím komunikační infrastruktury veřejné správy,

22. ve své působnosti zpracování podkladů pro usměrňování vytváření informačních systémů organizací v přímé působnosti ministerstva,

23. koordinaci přípravy zavádění informačních a komunikačních systémů pro ministerstvo,

24. zajištění správy informačních systémů ministerstva,

25. propojení s externími datovými sítěmi jiných státních orgánů a institucí prostřednictvím centrálního místa služeb a internetu,

26. technickou součinnost při koordinační působnosti pro realizaci základního registru práv a povinností spočívající v zajištění podpory a technického zabezpečení,

27. provoz telefonních statických hlasových služeb na ministerstvu včetně služby telefonních operátorů, vyhodnocování výpisů uskutečněných hovorů a zpracování podkladů pro fakturaci mimorezortním subjektům, přijímá nezbytná provozní opatření,

28. provoz mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby ministerstva, distribuci a správu mobilních telefonů nebo zařízení umožňujících využívání mobilních hlasových a datových komunikačních služeb, vyhodnocování uskutečněných hlasových a datových služeb a přijímá nezbytná provozní opatření.

II. Spolupracuje na:

1. věcných analýzách agend jednotlivých odborů ministerstva,

2. přípravě stanovisek a řešení úkolů vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcích právních předpisů,

3. metodické podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb, kteří byli určeni provozovatelem základní služby v odvětví Zdravotnictví na základě vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby,

4. věcných analýzách agend jednotlivých odborů ministerstva,

5. ve své působnosti na přípravě stanovisek a řešení úkolů, vyplývající ze závazných ujednání orgánů EU v oblasti informatiky,

6. sjednocování metodik v rámci informačních systémů veřejné správy.