Funkční specifikace Pacientského souhrnu

Národní specifikace pacientského souhrnu je obsahově vymezena prováděcím předpisem k zákonu o zdravotních službách. Obsahová specifikace byla prakticky převzata z evropské specifikace pacientského souhrnu přijaté Evropskou sítí elektronického zdravotnictví (eHN), čímž ministerstvo učinilo nezbytný formální krok umožňující především „technické“ naplnění pacientského souhrnu dle evropské specifikace a předávání tohoto souhrnu do zahraničí prostřednictvím národního kontaktního bodu (NCP) systému MyHealth@EU. 

Přestože je tedy pacientský souhrn definován českou legislativou, a přestože tento koncept vychází z nadnárodních iniciativ v rámci Evropské unie, je pro jeho praktické využívání nezbytné provést národní adaptaci evropského modelu pacientského souhrnu – tedy klinické ověření a přizpůsobení modelu reálným potřebám a podmínkám českého zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví provedlo první kroky k takové adaptaci a vytvoření národní funkční a technické specifikace pacientského souhrnu jako sady informací nezbytných a prakticky použitelných pro jednotlivé scénáře užití. 

Cílem současných kroků je také ověřit, zda koncept pacientského souhrnu může být reálně využívanou a přínosnou komponentou elektronizace zdravotnictví v České republice a za jakých podmínek (technologických, medicínských, etických a právních). 

Přistoupili jsme ke zveřejnění výchozí verze národní funkční a technické specifikace základní části pacientského souhrnu – bloku alergie a intolerance – ve spolupráci s jeho budoucími hlavními uživateli, tedy odbornou veřejností.

Publikovaný dokument bude průběžně aktualizován.

Pacientský souhrn byl implementován v celém rozsahu do národního datového standardu DASTA , v informačním bloku ku_z_patsumdat  a dále ve formátu HL7 CDA, podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 5.7. Technické požadavky a v přílohách.

Tento dokument na výše uvedené navazuje a v určitých oblastech dále rozvádí. Obsahuje základní funkční požadavky a popis minimálního datového modelu národní specifikace pacientského souhrnu včetně výsledků jeho ověření v laboratorních podmínkách na reálných datech pacientů. 

Dokument popisuje všechny základní úrovně modelu interoperability, zabývá se tedy otázkou využití pacientského souhrnu v rámci procesů zdravotní péče, aspekty legislativními, informačními, sémantickými, technickými a požadavky na nezbytnou infrastrukturu pacientského souhrnu.

Dokument představuje výchozí specifikaci v minimálním rozsahu informačních bloků odsouhlasených expertní skupinou lékařů, kterou ustanovil zadavatel. Přidáno bylo rozpracování základních informačních bloků:  administrativní údaje pacienta a urgentní zdravotní informace,  detailně byl zpracován blok alergie a intolerance.

V prostředí ART-DECOR® je Pacientský souhrn publikován zde e-Health Czech Republic - Templates (art-decor.org).