Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

Setkání, na kterém probíhala diskuze mezi tvůrci a správci standardů a dodavateli informačních technologií, se uskutečnilo 19. listopadu 2018 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. S aktuálním děním v Národním centru elektronického zdravotnictví, stavem přípravy zákona o eHealth a především s konkrétními kroky v oblasti standardizace se seznámilo přes 80 účastníků setkání s kulatým stolem nad problematikou standardizace. 

Program setkání:

Záměry a projekty MZČR v oblasti standardů elektronického zdravotnictví

Připravované změny v oblasti elektronického zdravotnictví, věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví, zahájení činnosti Národního centra elektronického zdravotnictví

Ing. Martin Zeman stručně představil historii vývoje v oblasti elektronizace zdravotnictví v ČR po roce 2016 a zaměřil se na rok 2018, kdy zahájilo činnost Národní centrum elektronického zdravotnictví a a vznikl věcný záměr zákona o eHealth.

Prezentace:

Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví a odboru informatiky Ministerstvo zdravotnictví

Projekt „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“ a příprava resortních metodik rozvoje elektronického zdravotnictví v oblasti standardů a terminologií

Ing. Martin Zeman se ve své prezentaci zaměřil na proces strategického řízení elektronizace zdravotnictví, tedy na vize, poslání a strategické cíle rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ a specificky na oblast standardizace eHealth v kontextu realizovaných projektů.

Prezentace:

Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví a odboru informatiky Ministerstvo zdravotnictví

Katalog standardů elektronického zdravotnictví ČR

Ing. Petr Tůma představil vytvoření katalogu standardů, klasifikačních a terminologických systémů, využívaných v oblasti elektronického zdravotnictví v ČR. Představil katalogizaci standardů jako první krok při budouvání interoperabilního elektronického zdravotnictví.

Prezentace: 

MUDr. Petr Tůma, konzultant

Procesy správy standardů a možnosti jejich zkvalitnění v ČR

Ing. Hynek Kružík představil aktuální stav v procesu tvorby standardů a související problémy. Dále pak promluvil o implementaci standardů a ověřování shody a o vlivu standardů na celý systém elektronického zdravotnictví včetně mezinárodní interoperability.

Prezentace:

Ing. Hynek Kružík, konzultant

Kulatý stůl

Téma 1: Potřeby a očekávání uživatelů standardů (Ing. Miroslav Novotný)    
Téma 2: Potřeby standardizačních organizací (Ing. Martin Zeman)
Téma 3: Možnosti harmonizace procesů správy a dostupnost standardů (Ing. Hynek Kružík)

Aktuální vývoj vybraných klíčových standardů v ČR

Informace o založení IHE v České republice

Ing. Martin Zubek představil aktivity IHE Czech jako národní iniciativu organizace IHE - Europe. IHE iniciativa může výrazně přispět ke standardizaci procesů a interoperabilitě informačních systémů v rámci elektronického zdravotnictví v České republice. 

Prezentace:

Ing. Martin Zubek, IHE Czech

Nové směry rozvoje standardů DASTA

Ing. Miroslav Zámečník představil současný stav a další rozvoj datového standardu MZ ČR a NČLP. Jaké informace současný standard umožňuje přenášet o pacientovi, jaké jsou výhody a související problémy standardu DASTA. 

Prezentace:

Ing. Miroslav Zámečník, ČSZIVI ČLS JEP

Procesy vývoje a adopce standardů HL7 v ČR

Ing. Libor Seidl představil datový standard HL7, jeho udržitelnost v čase, výhody komunikačního protokolu, informační architekturu, podporu sématické interoperability a příklady nasazení HL7 ve světě.

Prezentace:

Ing. Libor Seidl, HL7 Czech Republic

Budoucí architektura elektronického zdravotnictví, plán zapojení odborné veřejnosti očima dodavatelů jedné z klíčových aktivit projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“    

Ing. Martin Zeman provedl účastníky konference náplní projektu KA3, který je zaměřen na "Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci národní strategie elektronického zdravotnictví".

Prezentace:

Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví a odboru informatiky Ministerstvo zdravotnictví

Projekt “Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212 je spolufinancován Evropskou unií