Podpora digitalizace zdravotnictví z Národního plánu obnovy

Společnou reakcí zemí Evropské unie na recesi v důsledku dopadů epidemie COVID-19 je realizace politik, podporujících obnovu ekonomiky. Zásadním ekonomickým nástrojem mezi nimi je opatření na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Národní plán obnovy (NPO) je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o schválení finančního balíčku přibližně 172 miliard Kč z RRF.

K podpoře digitalizace zdravotnictví v NPO dojde v rámci Pilíře 1: Digitální transformace.

Oblast cílů odpovídá komponentám:

1.1 Digitální služby občanům a firmám

1.2 Digitální systémy veřejné správy

Jako východiska k formulaci reforem a investic posloužily dále uvedené dokumenty:

 • Investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a investičních programech pro novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě
 • Zdraví 2030
 • Národní strategie elektronického zdravotnictví

prioritám naplnění cílů NPO zařadilo Národní centrum elektronického zdravotnictví dále uvedené reformy a investice:

 • Posílení interoperability informačních systémů a standardů sdílení zdravotnických informací
 • Zajištění kybernetické bezpečnosti v rámci resortu
 • Dokončení centrální infrastruktury elektronického zdravotnictví
 • Rozšíření spektra digitálních služeb pro potřeby resortu
 • Podpora nástrojů telemedicíny jako běžné součásti zdravotní péče
 • Rozvoj kompetencí Ministerstva zdravotnictví zapojením externích zdrojů prostřednictvím Národního centra elektronického zdravotnictví

Naplnění priorit digitalizace podpoří doplňující reformy:

 • Ucelené řešení otevřeného přístupu k informacím – portál elektronického zdravotnictví
 • Posílení informační podpory orgánů hygienické služby
 • Rozvoj sdílení informací v řešení eRecept
 • Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví zdravotnickými profesionály
 • Rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotního informačního systému, modernizace vytěžování obsahu zdravotnických registrů
 • Prosazení zásad, pravidel a postupů v sekundárním využití zdravotních dat
 • Digitalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými chorobami

Finální verze Národního plánu obnovy, naplňující v současnosti připravovanou evropskou legislativu, bude v návaznosti na vyjednávání s Evropskou komisí zpracována do dubna 2021.